Mengenal Pancakaki dalam Bahasa Sunda


Pancakaki teh nyaeta pernahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya keneh. 

A. Runduyan atawa Turunan 

 • Anak, turunan kahiji.
 • Incu, turunan kadua anakna anak. 
 • Buyut, anakna incu. 
 • Bao, anakna buyut.
 • Janggawareng, atawa canggahwareng, anakna bao. 
 • Kaitsiwur, anak Janggawareng.
B. Ka luhur 
 • Bapa, lalaki nu boga anak, salaki indung. 
 • Indung, awewe nu boga anak, pamajikan bapa. 
 • Aki, bapana indung atawa bapa.
 • Buyut, indung/bapana aki atawa nini.
 • Bao, indung/bapana buyut.
 • Janggawareng, indung/bapa bao.
 • Kaitsiwur, indung/bapana janggawareng. 
C. Ka gigir 
 • Adi, dulur sahandapeun 
 • Lanceuk, dulur saluhureun 
 • Emang/Paman, adina bapa atawa indung (lalaki) 
 • Bibi, adina bapa/indung (awewe) 
 • Ua, lanceuk bapa/indung 
 • Alo, anak lanceuk
 • Toa, anak adi 
 • Kapiadi, Anakna Emang/Bibi
 • Kapilanceuk, anakna ua 
 • Incu ti gigir, incuna adi 
 • Aki ti gigir, lalaki, adina atawa lanceukna aki/nini
 • Nini ti gigir, awewe, adina atawa lanceukna aki/nini
 • Ua ti gigir, anakna lanceuk aki/nini 
 • Emang ti gigir, lalaki, anak adi aki/nini
 • Bibi ti gigir, awewe, anak adi aki/nini

D. Istilah sejenna 

 • Adi beuteung, adina pamajikan/salaki 
 • Dulur sabrayna, dulur misan, anak paman, bibi, atawa ua 
 • Dulur teges, dulur enya saindung sabapa 
 • Indung tere, pamajikan bapa, tapi lain nu ngalahirkeun urang 
 • Bapa tere, salaki indung, tapi lain anu ngalantarankeun urang lahir 
 • Anak tere, anak sampakan ti salaki atawa pamajikan 
 • Dulur pateterean, anak indung tere atawa bapa tere 
 • Cikal, anak panggedena 
 • Pangais bungsu, lanceukna bungsu 
 • Bungsu, anak pangleutikna
 • Baraya laer, baraya nu nurutkeun pancakaki geus jauh perenahna
 • Teu hir teu walahir, teu baraya saeutik eutik acan 
 • Bau-bau sinduk, baraya keneh sanajan geus jauh 
 • Dulur pet ku hinis, dulur teges 
 • Baraya, sakur anu aya pakuat-pakaitna pancakaki 
 • Karuhun, luluhur, jalma-jalma anu kungsi lila heulaeun urang, anu ngaruncaykeun urang 


0 Comments:

Posting Komentar