Tampilkan postingan dengan label Urang Sunda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Urang Sunda. Tampilkan semua postinganPerkara Sisindiran

Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Luyu jeung eta, dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna.

 

Wangunan sisindiran teh kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna, sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran (puisi).

 A. Perkara Mantra

Nilik kana wangunna, mantra teh mangrupa puisi (wangun ugeran), sok sanajan teu matok aturanana atawa teu ditangtukeun guru laguna (sora dina engang panungtung), guru wilanganana (jumlah engang dina unggal padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ugeran atawa aturan puisi teh bakal karasa upama geus dibaca atawa dipapatkeun. Dina eta mantra aya wirahma jeung purwakanti, nepi ka ngareunah diunikeunana.


Purwakanti jeung wirahma anu aya dina mantra teh Iain ngan saukur mibanda ajen inajen kaendahan (estetis) wungkul, tapi aya maksud-maksud anu leuwih jero ti eta, nyaeta ngandung kakuatan gaib (magis). Basa anu digunakeunana oge kawilang aheng, sipatna eksitoris atawa hese ditangkep maksudna.


Eusi mantra anu 'dianggap ngandung kakuatan gaib teh dipapatkeun ku „nu boga maksud hayang meruhkeun nu sejen atawa nanjeurkeun kakuatan jeung komara pribadi.


Tujuan digunakeunana mantra teh di antarana pikeun ngawasa sukma nu lian, sangkan diri pinunjul, sangkan padamikaasih, sangkan bedas, salamet gede sima, ludeungan, nyinglar, jeung ngariksa.


B. Gelarna Mantra

Numutkeun sawatara ahli, mantra teh gumelama dina mangsa animisme/dinamisme, raket patalina jeung kapercayaan urang Sunda alam harita. Dina kamekaranana, kapangaruhan ku ageman urang Sunda sapandeurieunana. Hal eta kapanggih dina sawatara mantra anu ngagunakeun kekecapan tina basa Arab. Bisa jadi mangrupa bukti, sanajan urang Sunda geus ngagem agama Islam, tapi henteu ngaleupaskeun sagemblengna kapercayaan warisan karuhunna.


C. Papasingan Mantra

Ditilik tina fungsi jeung suasana ngedalkeunana, nu kaasup kana mantra teh nyaeta: jangjawokan, asihan, ajian, singlar, jampe jeung rajah. Di handap aya sawatara contona masing-masing, tapi husus ngeunaan jangjawokan, baris dipedar sacara mandiri, luyu jeung pameredih GBPP.


1. Asihan

Asihan disebut oge pelet, dipapatkeun kalawan maksud sangkan nu sejen mikaasih ka diri nu mapatkeunana. Contona:

ASIHAN SI BURUNG PUNDUNG

Nu cunduk bayu Si Anu

nu datang atmana Si Eta 

reujeung satineung jeung aing 

mangka datang jeung ragana 

mangka cunduk jeung bayuna 

mangka naraya jeung satineung 

mangka tunggal atmana 

iya rasa nira 

iya rasa nisun 

saking purba ning pangeran 

asih ka asih ka awaking 

nu bogoh paboro-boro 

nya atma paheula-heula 

nu beuki pagiling-giling 

nya bayu pagulung-gulung 

nya atma paheula-heula 

mangka reujeung satineung 

da tungkul geusan jeung sukma 

… jeung saterusna.

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


2 Ajian 

Ajian teh dipapatkeun kalawan maksud pikeun kakuatan, kasakten, kabedasan, jeung sajabana. Contona:

AJIAN KABEDASAN

Sang Balegadung bakaling jagat 

Sang Balegading bakaling langit

Sang Baleputih bakaling bumi 

Sakata he nyawa punika 

ana ingsun kabeh 

ya ingsun karsa datulloh

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


3. Singlar

Singlar dipapatkeun maksudna pikeun nyinglar atawa nyingkahkeun hal-hal anu teu dipikahayang, saperti kasakit, silumansilemin, jeung sajabana. Contona:

SINGLAR HAMA PEPELAKAN

Seuri celeng bang celeng palembang 

geura los geura leumpang 

ka sabrang ka palembang 

ka kajagi ka patani 

ka batan ka tulangbawang 

ka nu hejo lolopangan 

ka nu hideung siga nila 

di dinya kahanan sira 

istan, istan, istan!

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idlis, Wanayasa)


4. Jampe

Jampe dipapatkeun atawa dipake pikeun ngubaran atawa ngaleungitkeun kanyeri, kasakit, atawa kabiasaan anu teu hade supaya jadi hade, cageur, jsb. Contona:

JAMPE KA BUDAK NU SOK CEURIK BAE

Nyi ara-ara 

Nyi iri-iri 

ulah sok jail ka adi

tuh, da şia bawa ngajadi

jep meneng si jabang bayi 

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. İdris, Wanayasa)


5. Rajah Pamunah

Rajah pamunah dipapatkeun maksudna salamet, henteu kakeunaan ku hal-hal anu teu dipikahayang, saperti barang aya nu maling, keuna ku panggawe batur, kasiku, jeung sajabana. Contona:

RAJAH PAMUNAH HARTA BANDA KEUNA KU LONGLONGAN

Bismillahirrohmanirrohim 

Nini Raja Puhara

Aki Raja Puhara

Ulah iri ka pepelakan aing 

maring pare maring sipat sajeneng

kalawan ingsun sasipat 

kalawan ingsun maujud

maring datulloh

maring beas sajeneng

kalawan ingsun maujud 

maring datulloh

seuri asih ka bangsa tunggal kagungan 

seuri suci mulya badan 

sampurna tunggal iman 

ambu pancering iman 

bapa tangkaling iman 

gagang aing gagang iman

… jst. 

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. İdris, Wanayasa)


Salain ti eta, aya deui anu disebut pileumpeuhan, pilengketan, pangemat, kasemaran, karahayuan, jsb. Minangka conto mantra, sakitu bahe heuıa. Urang teruskeun kana jangawokan.


D. Jangjawokan

Jangjawokan dipapatkeun pikeun menta kasalametan; upama arek ngamimitian hiji pagawean. Contona:

JANGJAWOKAN PARANTI DIWEDAK

Pupur aing pupur panyambur 

panyambur panyangling rupa 

nyalin rupa ti Dewata 

nyalin sari Widadari 

nya tarang lancah mentrangan 

nya halis katumbirian 

nya irung kuwung-kuwungan 

dideuleu ti hareup sieup 

disawang ti tukang lenjang d

itilik ti gigir lenggik 

mangka welas mangka asih ka nu dipupur 

ditenjo ku saider buana kabeh

(Dicutat tina Pedaran Sastra Sunda)


Upama ku urang ditengetan, jangjawokan di luhur teh leubeut ku purwakanti, boh purwakanti rantayan boh runtuyan. Ari anu disebut purwakanti teh nyaeta padeukeutna sada atawa sora kecap-kecap dina ungkara kalimah atawa gabungan kecap.


Purwakanti nu aya dina jangjawokan di luhur teh kawilang euyeub, di antarana bae:


a. Purwakanti Pangluyu

Nyaeta purwakanti anu nyaluyukeun sora atawa wianjana dina kecap-kecap saungkara atawa sapadalisan. 

Pupur aing pupur panyambur 

nyalin sari Widadari 

disawang ti tukang lenjang, jsb.


b. Purwakanti Margaluyu

Nyaeta kecap tina tungtung padalisan, dibalikan deui dina awal padalisan sapandeurieunana: 

Pupur aing pupur panyembur 

panyembur panyangling rupa


c. Purwakanti Mindoan Kawit

Nyaeta aya kecap-kecap anu dipindo dina awal padalisan: 

nyalin rupa ti Dewata 

nyalin sari Widadari 

nya tarang lancah mentrangan

nya halis katumbirian 

nya irung kuwung-kuwungan


d. Purwakanti Laraspurwa

Nyaeta murwakanti engang awal kecap, boh rantayan boh runtuyan. Dina jangjawokan di luhur mah runtuyan (antarpadalisan):

dideuleu ti hareup sieup 

disawang ti tukang lenjang 

ditilik ti gigir lenggik


e. Purwakanti Larasmadya

Nyaeta purwakanti antarpadalisan nu ayana di tengah ungkara (padalisan): 

dideuleu ti hareup sieup 

disawang ti tukang lenjang 

ditilik ti gigir lenggik


Dina jangjawokan di luhur oge aya babandingan (gaya basa ngupamakeun), anu mindeng kapanggih dina karya sastra buhun saperti carita pantun:

Nya tarang lancah mentrangan 

Nya halis katumbiri 

Nya irung kuwung-kuwungan 


E. Sawatara Conto Jangiawokan


JANGJAWOKAN PARANTI NGAGEUGEUS

Ramo sapuluh jadi ramo salapan 

ramo salapan jadi ramo dalapan 

ramo dalapan jadi ramo tujuh 

tujuh jadi ramo genep

ramo genep jadi ramo lima 

ramo lima jadi ramo opat 

ramo opatjadi ramo tilu

ramo tilu jadi ramo dua 

puhaci!

puhaci sing jadi hiji

(Dicutat tina Panyungsi Sastra)


JANGJAWOKAN TULAK BALA

Nam dulur aing cikal ti heula 

pangmeuntaskeun aing jalan 

mangka lingih mangka ambring 

bisi aya nu hiri nu dengki jail kaniaya 

rengkas sukuna 

beungkeut leungeunna 

cocokan ceulina 

rapet matana 

pupul bayuna 

ku Sang Kuyupuk Putih 

ya hu ya hu ya Alloh

(Dicutat tina Bagbagan Puisi Mantra)


JANGJAWOKAN NYIUK BEAS

Siuk dengdeng siuk langgeng 

nu hurip ulah keuna ku gingsir 

nu langgeng ulah keuna ku owah 

mangka tetep mangka langgeng 

langgeng di paniisan 

berkah solawat 

wassolatu wassalamu alaikum 

wa rohmatullohi wa barokatuh

(Dicutat tina Basa Sunda SLTP IB)


JANGJAWOKAN PARANTI NGALA LAUK

Aki Batara Gangga nu ti girang 

Aki Batara Ginggi nu ti hilir 

aing menta ingon-ingon 

geura top!

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


JANGJAWOKAN PARANTI DIMINYAK

Minyak aing minyak watu

dipidu di sihung maung 

diocek di panonpoe 

sekartaji suru gajah 

nya gajah tunggal 

katawu wus kabeubeur wus 

kabeungkeut atina Si Anu

atawa atina wong sajagat kabeh

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


JANGJAWOKAN PARANTI NGABOJEG

Nini Semar Aki Semar 

Bapa widayat putih

Nu ngalenggang herang 

Nya aing ratu kasemaran 

Kama welas raden 

Kama asih lanang wadon 

Tua anom sih asih maring ingsun 

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


JANGJAWOKAN PARANTI LINTAR ATAWA NGUSEUP 

Aki Rekrek Turaya 

Anak patutan turunkeun 

Aing nya pangkonan sia 

Bayu mas nu langgeng putih 

Bayu emas nu langgeng herang 

Bumi meneng bayu meneng 

Ku sangkilat ku mancorong 

Ratna putih sang ibuh putih ‘

Undur ku sangkilat sakti 

Nya isun sang demit jati 

(Tina naskah koleksi Bapa Moh. E. Idris, Wanayasa)


Sumber: Buku ‘PANGAJARAN SASTRA SUNDA’, ku Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Spk., Kaca 15-22Kacarioskeun, baheula pisan, aya hiji istri gagah sarta sakti, calikna di dasaring Laut Kidul, jenengannana Nyai Dewi Lara Kidul, nayeta putrana ratuning siluman, nu linggih di dasar sagara. 


Kawentarna eta Nyai Dewi Lara Kidul awas tingali batan kaca, binekas, sakti mandraguna, weruh sadurung winarah, tegesna awas ka nu tacan bukti. 


Ari dina mangsa harita kacarioskeun, raja Majapait keur saembara, rehna anjeunna kagungan dua putri istri geulis sakembaran. Geus kasohor kageulisanana, diantara para putri raja di tanah Jawa, teuaya nu ngabandingan ka eta dua putri. Raja Majapait ngarasa susah tina rea teuing nu nanyaan, sieun jadi karusuhan di ahirna. Demi jenengan na putri, nu hiji Enden Putri Sekar Sari, anu hiji deui Enden Putri Sekar Wangi. 


Ti dinya kersana raja tina salangkung bingungna, dasar sakti mandraguna, lajeng bae nyipta dua kuda hejo sambarani ayana di awang-awang. Terus ku raja disaembarakeun ka sadaya para raja sarawuh paraponggawa, lahirna: "Ayeuna kieu bae, saha-saha nu bisa nyebutkeun itu nu rupa kuda di awang-awang masing sidik, mun katujum eta, dijenengkeun ratu anom di nagara Majapait." 


Gancaning carita, eta kabeh pararaja sarawuh pada nyarerebut kuda bae sumawonna para ponggawa jeung paramantri sadaya pada norah yen eta kuda hejo sambarani nu aya di awang-awang. 


Tunda nu keur rame saembara, kacarios Nyai Dewi Lara Kidul, nu awas tingalina, geus mongpolangan katingali ku anjeunna yen raja di nagara Majapait keur ngayakeun saembara. 


Nyai Dewi Lara Kidul imut dina jero manahna jeung ngalahir: eta kana saembara raja, hamo aya nu bisa neguh, lamun henteu ka aing. Ti dinya lajeng bae anjeunna nyipta dua murangkalih sakembaran pameget sarta kasep, kira umur lima welas taun. 

Baca juga: Legenda Ciung Wanara, Riwayat Lengkap

Saeunggeus kitu, eta dua putra lajeng ku anjeunna diajak ngadeuheus ka raja bade ngiring saembara.

 

Sadongkapna ka nagara, ku raja dipariksa, lahirna: "Aeh, Nyai Dewi Lara Kidul, arek ngersakeun naon numawi sumping ka dieu?" 


Jawabna: "Anu mawi kuring dongkap ka dieu, rehna gaduh dua anak, manawi aya idin raja, kuring seja ngiring saembara sareng kuring seja naros, naon nu baris dianggo tumpang ti raja upami eta saembara kadian katujum". 


Walon raja kieu: "Saha-saha anu bisa nyebutkeun sarta kateguh eta rupa kuda sakembaran di awang-awang, tarohannsa nagara sabeulah rawuh eusina jeung dipasrahkeun dua putri pigarwaeunnana, sarta dijenengkeun jadi raja didieu". 


Jawab Nayai Dewi Lara Kidul: "Lamun kitumah, nuhun, ari ti kuring ieu dua anak lalaki sakembaran tarohna." 


Walon raja: "Sae, teu aya pambengan." 


Sanggeus taya nu katebak ku kabeh raja, Nyai Dewi Lara Kidul ngalahir: "Eta sadayana salah lamun nyarebut kuda, bisi teu aruninga, itu nu rupa kuda sakembaran di awang-awang, satemenna lain kuda hejo sambarani, tapi tina kapinteran jara Majapait, ari saenyana mah, eta teh mega bodas, dicipta ku raja dirupakeun kuda sambarani asal tina mega putih." 


Sanggeus ditujum, les bae rupa nu rupa hejo teh, teu aya, ilang tanpa karana. Ger bae sarurak parabopati yen geus beunang saembara ku Nyai Dewi Lara Kidul. 


Harita keneh Nyai Dewi Lara Kidul nagih perjangjian ka raja. 


Raja mindel manahna henteu doa lamun boga mantu bangsa siluman, pendekna cidra tina perjangjian, malah raja nyieun akal sangkan ulah jadi. Tuluy bae nyieun deui saembara, tapi geus kamanah ku Nyai Dewi Lara Kidul. 


Saurna: "Eh, naha raja bet cidra henteu make hukum adil, tapi keun, kumaha engke bae lamun raja cidra deui." 


Ti dinya raja ngadawuh deui saurna: "Ayeuna, saha-saha nu bisa nyieun parahu pinggir emas ditarapang ku inten baris lalayaran, eta baris tangtu dua putri jeung nagara sabeulah bakal dimilikkeun. Karana gunana nyaeta pikeun lalayaran panganten di sagara. kitu deui ku kula tangtu ditikahkeun, sarta dipasrahkeun karajaan." 


Pararaja taya hiji-hiji acan nu sanggup, anging Nyai Dewi Lara Kidul nu sanggupeun. 


Ari saurna: "Upama hamo raja cidra deui mah, mangga, ieu anak kuring sanggupeun nyieun parahu." 


Saur raja: "Sae, kula hamo cidra deui kana eta perjangjian." 


Kacaturkeun sanggeus rengse eta parahu, ku dua putra teras ditangkubkeun. Ku Nyai Dewi Lara Kidul teras dilayad, tetela anggeus sarta alus taya kakurangan nanaon. Ti dinya Nyai Dewi Lara Kidul angkat ka nagara ngalaporkeun yen parahu anggeus sakumaha pundut raja. 


Ari lahir raja: "Nama mana ayeuna parahuna jeung naha hanetu dibuktikeun ka hareupeun kula?"

 

Jawab Nyai Dewi Lara Kidul: "Henteu aya perjangjian parahu kudu dibawa ka payuneun raja, ngan kudu nyieun parahu wae saur anjeunna." 


Raja teh kalah aturan. 


Ti dinya lajeng bae miwarang balad-baladna supaya eta parahu diangkat ti leuweung ka nagara, dibuktikeun payuneun raja. 


Tunda heula nu rek ngangkat parahu. 


Kacaturkeun raja Majapait cidra deui kana janjina, malah hianat. Budak dua sakembaran asuhan Nyai Dewi Lara Kidul, disulap jadi munding jaluna. Atuh kacida kagetna ningali dua putra geus robah jadi sato, lahirna: "Beu, cilaka anak aing ayeuna katenung ku ratu Majapait, hianat kabina-bina. Tapi keun bae, engke aing rek males." 


Sanggeus sasauran kitu, lajeng bae Nyai Dewi Lara Kidul nyandak jimat sarupa cau lampeneng sapasang, diteunggeulkeun ku anjeunna ka dua putra, geus jadi tarandukan sarta carakep pisan. 


Lahir Ibuna: "Ayeuna maraneh ulah nyareri hate jeung montong harayang deui jadi jelema, kudu tetep jaradi munding pikeun gumelar ka anak putu di ahir manke jadi ingon-ingon di buana kabeh, demi ngaran maneh nyaeta munding, tetep sampalanana di leuweung atawa di tegal." 


Sanggeus kitu, Nyai Dewi Lara Kidul bijil napsu, terus wae asup ka nagara sarta nyileman, teu kauninga ku raja atawa ku nu lian. Barang sumping ka padamelan, paraputri kasondong keur caralik. Dumadakan eta dua putri lalungsur ka latar jeung emban. 


Geus kitu, dihin pinasti anyar pinanggih, geus nepi ka takdirna putri yen kudu jodo ka eta dua munding tea. Enggalna, dikebut ku jimatna Nya Dewi Lara Kidul, eta dua putri geus jadi munding bikang sakembaran. Terus lalumpatan ka leuweung sarta di leuweung geus tepung jeung munding jalu sakembaran. 


Gancangna, enggeus ngajodo. Jadi tetep turun-tumurun nepi ka jaman ayeuna.

 

Demi raja Majapait barang geus uninga yen putrana geus jadi sato, kantun nganluh ngan emut kana takdirna. Ari ngalaman perang, teu wani, wantuning ratu siluman lain lawaneun manusa, tepi ka ahir jaman tan keuna pati. 


Diropea tina: C.M Pleyte, Pariboga, 1914
Dalam acara pernikahan sudah pasti ada pihak-pihak yang bekerja dan bertanggungjawab atas terselenggaranya sebuah acara, baik itu tergabung dalam panitia hajatan ataupun Wedding Organizer (WO).


Begitu juga dalam acara hajatan pernikahan adat sunda, khususnya acara yang tidak menggunakan jasa WO dan hanya mengandalkan bantuan tetangga untuk menjadi tim panitia hajatan. Nah, dalam panitia hajatan pernikahan adat sunda terdapat pembagian peran dan tugas pokok dan fungsi.


Pancakaki teh nyaeta pernahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya keneh. 

A. Runduyan atawa Turunan 

 • Anak, turunan kahiji.
 • Incu, turunan kadua anakna anak. 
 • Buyut, anakna incu. 
 • Bao, anakna buyut.
 • Janggawareng, atawa canggahwareng, anakna bao. 
 • Kaitsiwur, anak Janggawareng.
B. Ka luhur 
 • Bapa, lalaki nu boga anak, salaki indung. 
 • Indung, awewe nu boga anak, pamajikan bapa. 
 • Aki, bapana indung atawa bapa.
 • Buyut, indung/bapana aki atawa nini.
 • Bao, indung/bapana buyut.
 • Janggawareng, indung/bapa bao.
 • Kaitsiwur, indung/bapana janggawareng. 
C. Ka gigir 
 • Adi, dulur sahandapeun 
 • Lanceuk, dulur saluhureun 
 • Emang/Paman, adina bapa atawa indung (lalaki) 
 • Bibi, adina bapa/indung (awewe) 
 • Ua, lanceuk bapa/indung 
 • Alo, anak lanceuk
 • Toa, anak adi 
 • Kapiadi, Anakna Emang/Bibi
 • Kapilanceuk, anakna ua 
 • Incu ti gigir, incuna adi 
 • Aki ti gigir, lalaki, adina atawa lanceukna aki/nini
 • Nini ti gigir, awewe, adina atawa lanceukna aki/nini
 • Ua ti gigir, anakna lanceuk aki/nini 
 • Emang ti gigir, lalaki, anak adi aki/nini
 • Bibi ti gigir, awewe, anak adi aki/nini

D. Istilah sejenna 

 • Adi beuteung, adina pamajikan/salaki 
 • Dulur sabrayna, dulur misan, anak paman, bibi, atawa ua 
 • Dulur teges, dulur enya saindung sabapa 
 • Indung tere, pamajikan bapa, tapi lain nu ngalahirkeun urang 
 • Bapa tere, salaki indung, tapi lain anu ngalantarankeun urang lahir 
 • Anak tere, anak sampakan ti salaki atawa pamajikan 
 • Dulur pateterean, anak indung tere atawa bapa tere 
 • Cikal, anak panggedena 
 • Pangais bungsu, lanceukna bungsu 
 • Bungsu, anak pangleutikna
 • Baraya laer, baraya nu nurutkeun pancakaki geus jauh perenahna
 • Teu hir teu walahir, teu baraya saeutik eutik acan 
 • Bau-bau sinduk, baraya keneh sanajan geus jauh 
 • Dulur pet ku hinis, dulur teges 
 • Baraya, sakur anu aya pakuat-pakaitna pancakaki 
 • Karuhun, luluhur, jalma-jalma anu kungsi lila heulaeun urang, anu ngaruncaykeun urang 


Drama ieu nyaritakeun dua budak doraka anu can pernah bersyukur kana kaayaan kaluwargana. 

Isuk-isuk si Ema keur nyepan sampeu di dapur, jang sasarap barudakna. Tuluy si Ema ka kamer rek ngahudangkeun barudakna.

<Kaayaan 1>
Ema : “Neng… jang… gera arugah atuh… tingali gera tuh tos caang.” (can harudang)
Ujang : “Hhmmm…”
Ema : “Neng… jang… gera gugah tos beurang.”
Ujang : “Naon si ma!!! Ngaganggu bae.”
Neng : “Nya… naon si ma ngaganggu bae! Karuh neng teh keur ngimpi dahar nu     ngeunah-ngeunah, bari daharna teh di restoran deuih.”
Ujang : “Heeh lah si ema tuda, hudang-hudang geus aral, jabaning nempo ema nu kucel deui.”
Neng : “Geus lah ayeunamah ema geura masak jig!”
Ujang : “Heeh ma jig lah indit ka dapur!”
Ema : “Atos neng, jang tuh gera tingali na meja, ema tos masak ti isuk mula.” (ema ngusap dada)

[Barudak harudang bari ngalungkeun sinjang ka Ema]
Neng,Ujang : “Laahhh….(bari indit)”

[Pas si Neng jeung Ujang geus di dapur…] 
Neng : “Ma… ma… ma…”
Ujang : “…ma…ma…ma”

Gambar oleh: @nonoman_galuh
Mimitinamah dina hiji poe kuring nganjang ka blog na Mang Yono, kabeneran dina poe eta anjeuna ngunggah tulisan ngeunaan Puri Emily, mojang priangan kalahiran Bandung, 17 Juni 2003 anu miboga prestasi internasional dina bidang Kasenian Tari Jaipongan. Salaku urang sunda pituin kuring ngarasa reueus ngadanguna, sabab anu kahiji, yen salah sahiji budaya asli sunda bisa ditanjeurkeun di tingkat global. Anu kadua, yen aya keneh budak ngora anu daek ngamumule kana budaya asli sunda, ku kituna kabudayaan sunda khusus na Tari Jaipongan bisa terus lestari. 

Tapi nyatana di sababaraha wilayah parahyangan, proses regenerasi jadi masalah anu serius, sabab kurang na bibit-bibit anyar atawa budak ngora anu boga minat keur neuleuman kasenian sunda. Contona di kota kalahiran kuring nyaeta Ciamis. Sakumaha anu pernah dicaritakeun ku mantan Kepala Disbudpar Kabupaten Ciamis, Bapak Mamat Surya Wijaya, saur anjeuna hese ngalakukeun regenerasi seniman tradisional kasenian khas Ciamis, sanajan aya budak ngora anu boga minat neuleuman kasenian tradisional khas Ciamis, jumahna saeutik pisan. Dina danget ieu seniman anu aktif keneh dina kasenian khas Ciamis umumna geus usia lanjut.

 Gambar ku: den.cyberia
Kasadaran pikeun ngajaga kabersihan lingkungan rupana teu dipiboga ku sakabeh jalma. Loba keneh jalma anu kurang empati lamun ningali runtah balatak, sanajan si runtah itateh pabalatak dina jajalaneun manehna. Kuring mindeng nempo kajadian siga kitu wanci latihan di taman olahraga di daerah kuring. 
Pernah sakali waktu kuring jeung babaturan saenggeus latihan langsung ngalakukeun 'Operasi Semut' atawa gerakan mulungan runtah babarengan, tina sakitu lobana jalma anu aya di lingkungan taman olahraga eta, ngan aya saurang anu boga kereteg hate miluan  gerakan mulungan runtah. Padahal anu sok olahraga didinya teh kuring yakin lain jalma sambarangan, artina jalma anu nyakola, anu pernah ngasaan sakola luhur, lamun dipikirmah jelema anu kaasup kaum intelektual kitu kuduna mah boga rasa hanyang ngajaga kabersihan lingkungan anu leuwih gede, malahan teu perlu diajak angot dicontoan mah. Angot ieu keur kapentingan balarea. 
Gambar: Rudy Arra
Dina postingan #ReboNyunda ieu kuring masih ngabahas sabudeureun basa sunda. Terus terang, sanajan kuring urang sunda pituin, tapi kuring kaasup diajar keneh ngagunakeun basa sunda, dina nulis atawa ngetik, maca atawa ngalisankeun basa sunda. Bet naha bisa kitu? lah tong jauh-jauh, contona ue lamun kuring dititah maca basa sunda sok kalah cigah anu keur diajar maca, teu lancar nereleng cigah maca tulisan dina bahasa Indonesia. 

Angot lamun kuring dititah ngetik tulisan dina basa sunda, hadeuuuuhh pokonamah alahbatan ngetik rumus matematika, mendingan dititah nulis tulisan dina bahasa Inggris. Tah tidinya kuring sadar yen basa sunda teh teu gampang. Loba keneh aturan-aturan jeung kosakata basa sunda anu ku kuring can kaharti, kadang kuring era sorangan. 

Gambar oleh: Rudy Arra
Pada postingan kali ini saya tidak akan membas sesuatu yang bersifat teknis. Mungkin ini lebih bersifat pemberitahuan untuk teman-teman khususnya yang tidak mengerti bahasa sunda.

Terdorong oleh rasa ingin melanjutkan kebiasaan menulis postingan blog dalam bahasa sunda, maka dalam jarak satu minggu sekali saya akan menulis postingan berbahasa sunda di blog ini, lebih tepatnya saya akan mengunggah tulisan saya tersebut khusus setiap hari rabu. Mengapa harus diunggah setiap hari rabu? Karena bertepatan dengan program #ReboNyunda yang dicetuskan oleh Kang Ridwan kamil dan merupakan salah satu program dari Pemerintah Kota Bandung. 

Motivasi saya menulis menggunakan bahasa sunda adalah karena ingin memiliki andil dalam usaha “ngamumule” atau melestarikan bahasa sunda. Selain itu saya merasa miris karena ternyata banyak generasi muda sunda yang sudah mulai merasa malu menggunakan bahasa sunda. Bukan tidak boleh menuruti atau menyukai budaya luar, karena saya juga pengagum beberapa kebudayaan luar, tapi jangan sampai kita menjadi tak peduli atau bahkan lupa pada akar budaya sendiri. 
Bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa sunda, silahkan berkunjung pada potingan berikut: Mulai Kembali Menulis Menggunakan Bahasa Sunda
#ReboNyunda

Gambar oleh: Rudy Arra
Ti leuleutik, Mamah jeung Bapa ngajarkeun ka kuring basa sunda lemes, kitu oge ka lanceuk jeung ka adi. Kolot kuring kaasup tegas ngadidik barudak na soal babasa. Inget keneh baheula lamun kuring ngomong kasar teh osok langsung dicarekan ku kolot, makana kuring jadi sok araringgis lamun arek ngomong sunda kasar teh, tepi ka kuring pernah dilandi budak anu ngomongna paling lemes dikampung kuring eta. Numatak numawi budak botak kaseglong Hui, tepi ka kiwari kuring masih ngagunakeun basa sunda lemes lamun ngobrol jeung batur, sanajan teu ka kabeh jalmi.
*gagaro*

Lamun ngobrol jeung budak leutik oge kuring osok ngagunakeun basa sunda lemes, angot lamun ka kolot mah. Aya oge sih sababaraha urang babaturan deukeut anu geus biasa ngobrol make basa sunda kasar jeung kuring, tapi sanajan sunda kasar oge tara nepi ai ka sok mamawa urang Ragunan mah. Suwer!

#Urang Sunda

Sakumaha biasa, tadi kuring nyaring jam lima isuk-isuk. Pak kuniang tina luhur kasur, terus jrut napakkeun dampal suku kana tehel nu tiis matak murigrig. Lengkah suku kuring ngarah ka kamar mandi, niat keur wudhu. Beres sholat subuh, kuring langsung beberes sasapu, ngepel, ngumbah motor, ngan mandi nu henteu teh, nu penting mata bebas cileuh we heula. Bae lah disebut dokok oge, Ucing oge tara mandi geuningan lumpatna tarik. 

Beres bebenah, kuring langsung ngajius ka lapangan, biasa...ngala kesang. Isuk-isuk tadi panon poe meuni moncorong, cerah, enakeun keur olahraga mah, teu matak malik tiis kana awak. Teu cigah sababaraha poe katukang, isuk-isuk geus aleum, sesa hujan peutingna, meureun. Barudak Lokasana geus karumpul, siap-siap ngamimitian latihan. Duh awak kuring keur kurang jag-jag, euy, asa laleuleus, maklum geus lima poe ieu kuring digeder latihan, makana latihan ayeuna moal diporsir teuing, ah, bisi paeh.

Mohon maaf, kepada kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa sunda, anda boleh skip tulisanku kali ini. Terima kasih.

Sampurasuun!!! Asa tos lami teu nyerat dina basa sunda. Derrr ah, mang!

"Acuk bedug" nyaeta basa sejen tina "Baju Lebaran". Biasana istilah heuheureuyan ieu sok dipake ku kuring jeung babaturan jang ngaheureuyan jalma sejen anu meuli atawa make baju lebaran. Contona "Adeuuuh, aya anu tos meser acuk bedug..." atawa "Wah jigana anu dipake ayeuna teh acuk bedug yeuh...?" Muehehehe.

Lamun nyinggung soal baju lebaran, pasti moal bisa leupas ti budak leutik atawa ingetan urang wanci keur leutik, soalna jang barudak leutikmah meuli baju lebaran teh jiga nu geus jadi kawajiban, da asa piraku oge babaturan na nu lain marake baju anyar ari manehna henteu mah, asa ngenes pisan, sanajan teu saeutik anu geus dewasa oge anu sok pipilueun rariweuh lamun geus nyangkut kana perkara ieuteh. Kadang lamun dipikir deui ku kuringmah, sok asa teungteuingeun.

Gambar : twicsy.com
Sebelum menulis ini, aku sempat membaca tulisan keren dari mbak-mbak yang suaranya ngangenin banget, yaitu Mbak Dinie Haiti Zulfany dengan tulisannya yang berjudul "Perang Pemikiran, Ghazwul Fikri". Walau konteksnya berbeda, tapi aku merasa tulisan Mbak Dinie itu ada kaitannya dengan tema yang hendak aku angkat pada postinganku kali ini. Sebenarnya ini adalah salah satu tulisan dari Blog Urang Lembur yang aku tulis dalam versi bahasa Indonesia.  

Dalam tulisan ini aku masih membahas seputar bahasa daerah, khususnya bahasa sunda. Setelah memutuskan untuk membuat blog yang secara khusus aku isi dengan tulisan-tulisanku yang dikemas dalam bahasa sunda, aku baru benar-benar menyadari ternyata membuat tulisan dalam bahasa sunda itu tidak mudah. Jangankan nulis, baca tulisan majalah berbahasa sunda saja aku kayak yang lagi belajar baca, gak lancar seperti ketika aku membaca tulisan yang berbahasa Indonesia. Lho, aku kan asli berasal dari suku sunda, tapi kok nulis/membaca tulisan dalam bahasa sunda aja sampe kesulitan gitu? Hadohh.
#toyor pala sendiri
Gambar : Dari Gugel
Sebenarnya sudah sejak dulu aku ingin membuat postingan dalam bahasa sunda di blog ini, terlebih lagi dulu aku sempet dikomporin sama Juragan Tower supaya aku mulai menulis dengan menggunakan bahasa sunda, dan di sisi lain aku juga berterima kasih pada beliau karena secara tidak langsung sudah memberiku semangat untuk menulis dalam bahasa daerah. Tapi aku sempat ragu, karena teman-teman yang tidak mengerti bahasa sunda pasti akan kebingungan dengan tulisanku itu.

Nah, dari sanalah aku mulai berpikir untuk membuat sebuah blog yang dikhususkan untuk tulisan-tulisanku yang dikemas dalam bahasa sunda, sehingga keinginanku untuk menulis dalam bahasa sunda bisa tersalurkan, dan tidak tercampur-aduk dengan tulisan-tulisanku yang berbahasa Indonesia di blog ini. Tapi sesekali aku juga pasti akan posting tulisanku yang berbahasa sunda itu di blog ini.

Tapi mohon maaf jika bahasa sunda ku masih berantakan, masih campuran gitu deh. Ya setidaknya aku sudah berusaha melestarikan bahasa Nenek Moyangku dengan mempergunakannya dalam menulis di blog, dan aku juga ingin menunjukkan kalau aku tidak malu mempergunakan bahasa daerah. Pokona soal hade-goreng namah  sabodo teuing lah, nu penting kuring bisa make basa sunda, dan aku bangga berbahasa sunda, bahasa leluhurku.

Baiklah, pokoknya gitu deh. Dan semoga aku mulai aktif menulis lagi setelah bebrapa hari terakhir ini pura-pura gak punya waktu buat nulis. #payah